top of page
משרד עורכי דין (3).jpg

ייצוג קבוצות ייחודיות

המשרד צבר ניסיון רב בייצוג קבוצות גדולות ומגוונות של עובדים, כגון מפקחים, עובדי מועצות דתיות, רופאים ועוד. 


למשרד מומחיות בכל הנוגע לזכויות וחובות עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות על פי הסדרי העבודה המיוחדים החלים עליהם, והוא בעל מומחיות מיוחדת בכל הנוגע לניהול תביעות מרובות משתתפים בבתי הדין לעבודה ובבתי המשפט.


ייעוץ משפטי והכוונה בנוגע לזכויות על פי התקשי"ר, חוקת העבודה, הסכמים קיבוציים כללים ומיוחדים נוספים במשק.


ייצוג בערכאות משפטיות בתביעות מורכבות מרובות משתתפים לעמידה ולהבטחת הזכויות המגיעות לכל עובד.

bottom of page