top of page
משרד עורכי דין (3).jpg

אפליה במקום העבודה

המשרד מתמחה בייצוג עובדים אשר סבלו מאפליה אסורה במקום עבודתם, על רקע גיל, מגדר, מין, מוגבלות ועוד. 


למשרד ניסיון וידע מקצועי רב בכל הנוגע לחקיקה האוסרת על הפליה ולפרשנות המשפטית המעשית שלה ויישומה בחיי המעשה. 

המשרד היה מעורב ויצר הלכות תקדימיות בסוגיות הקשורות לאפליה בתעסוקה במקרים של אפליה על רקע מין ומגדר על פי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד התשנ"ו-1996 וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח- 1988 וכן אפליה על רקע מוגבלות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח-1998.


ייעוץ משפטי והכוונה בנוגע לזכויות על פי התקשי"ר, חוקת העבודה, הסכמים קיבוציים כללים ומיוחדים נוספים במשק.


ייצוג בערכאות משפטיות בתביעות מורכבות מרובות משתתפים לעמידה ולהבטחת הזכויות המגיעות לכל עובד.

bottom of page