top of page
משרד עורכי דין (3).jpg

אי סדרים ושחיתות במקום העבודה

למשרד ניסיון רב בטיפול וסיוע לעובדים אשר סבלו מהתנהלות בלתי תקינה ובלתי חוקית כלפיהם במקום עבודתם- העסקה פוגענית, התנכלות על רקע חשיפת שחיתות, ניהול בלתי תקין של מכרזים והטרדות מיניות. למשרד ידע מקצועי ומעשי נרחב בחקיקה ובפסיקה.


ייצוג עובדים חושפי שחיתויות בתביעות לפי חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין)התשנ"ז-1997.


ייצוג בתביעות ותלונות בגין הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית .
מניעת התנכלות תעסוקתית והעסקה פוגענית.


ייצוג משפטי במקרים של מכרזים "תפורים" לקליטה ולקידום של עובדים, לרבות בקשות לצווי מניעה לעצירת המכרזים, תביעות וערעורים.


ייעוץ משפטי והכוונה בנוגע לזכויות על פי התקשי"ר, חוקת העבודה, הסכמים קיבוציים כללים ומיוחדים נוספים במשק.

bottom of page