top of page

תביעה כנגד נמל חיפה בגין שימוש לא חוקי במבחני מיון במכרזי קידום

גלובס

26 בספט׳ 2019

תביעה כנגד נמל חיפה טוענת לשימוש בלתי תקין ולא חוקי במבחני מיון שנערכים על ידי מכון חיצוני במסגרת מכרזים לקידום עובדים

עובד הגיש מועמדות למכרז מנהלי עבודה בנמל, לאחר שנשלח למבחני מיון במכון חיצוני נפסלה מועמדותו. העובד טוען כי מדובר בשימוש לא תקין ולא חוקי במבחני מיון, וכי במסגרת מבחן המיון הוכנס למעשה תנאי סף נסתר לעמידה במכרז בכלל

bottom of page