top of page

פסק הדין שעשוי להביא נשים לתבוע על אפליית שכר

הארץ

24 ביוני 2013

עובדת תפוצה בסך של 420,000 ש"ח בגין הפרת חוק שכר שווה

בפסק דין מהדהד פסק בית הדין לעבודה סכום של 420,000 ש"ח לעובדת בראשות המים לאחר שקבע כי זו הופלתה לרעה לעומת עמיתיה הגברים. בית הדין מתח ביקורת חריפה על הרשות וקבע כי השתרשה בה תרבות ארגונית של אפליית נשים, ועל נציבות שירות המדינה פסק כי זו לא עמדה בחובתה לאכוף את חוקי השיוויון ולקדם את השיוויון במגזר הציבורי.

bottom of page