top of page

העלאת גיל הפרישה לנשים - מלכודת שתפגע בחלשות

גלובס

3 במאי 2017

מאמר דעה מאת עו"ד נאוה פינצ'וק-אלכסנדר על היוזמה להעלאת גיל הפרישה לנשים

הכוונה להעלות את גיל הפרישה של נשים משווקת כאילו מטרתה היא לשפר את תעסוקת נשים מבוגרות ולהעלות את שיעורה, אך למעשה מדובר במסווה למטרה האמיתית - קיצוץ מאסיבי בקצבאות הזקנה המשולמות לנשים על ידי הביטוח הלאומי. החוק גם כך אינו רלוונטי ביחס -84% מהנשים אשר אינן מועסקות בגיל מבוגר, ורק יעמיק את הפגיעה בנשים אלה, בכך שידחה בשנתיים את קבלת קצבת הזקנה. במקום לפגוע עוד יותר בחלשות, על המדינה לטפל בגורמים לכך שנשים מרוויחות פחות מגברים לאורך שנות העסקתן ולעודד כך תעסוקת נשים, גם בגיל מבוגר. רק לאחר מכן ניתן יהיה לדבר על העלאת גיל הפרישה.

bottom of page