top of page

פרישה מוקדמת לנשים בראי המשפט הישראלי - העדפה מותרת או אפליה פסולה

עבודת תזה בנושא הטענה כי זכות פרישה מוקדמת לנשים מהווה אבחנה מותרת לא העדפה פסולה. העבודה סוקרת פסקי דין שניתנו על ידי בית הדין הארצי לעבודה ומנתחת את הגורמים לפרישה מוקדמת אצל נשים ובוחנת האם וכיצד העלאת גיל הפרישה עשוי להרחיב את גדלת שיעור התעסוקה בקרב נשים.

bottom of page