top of page

כיוונים להתחדשות ארגון העובדים במאה העשרים ואחת

קץ תפקידו ההיסטורי של ארגון העובדים בישראל?


הגורמים למשבר האיגוד המקצועי בישראל; ארגון עובדים - מי צריך את זה; הצורך בהגדרה מחדש של המטרות ואמצעי הפעולה של ארגוני עובדים; תפקידים ומטרות חדשים לארגוני עובדים; ארגון עובדים בעידן המידע; השכלה - חלון הזדמנויות לכל; מעורבותו של ארגון העובדים בדמוקרטיה כלכלית; המבנה של ארגון העובדים; סיכום.

bottom of page